Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Invoeren van een "omgekeerde watertoets" bij de beoordeling van aanvragen voor bouwvergunningen.

Bij bouwaanvragen zou de "omgekeerde watertoets" moeten toegepast worden: naast verifiëren of een gebouw niet op een plaats komt die gevoelig is voor wateroverlast, zou moeten worden nagegaan hoeveel regenwater een gebouw genereert bij een periode van hevige regenval (bvb. 100 liter/m², oppervlakte daken + verhardingen), en naar waar dit water geëvacueerd wordt. Als dit dan een plaats is die reeds gevoelig is voor wateroverlast, dienen er beperkende maatregelen (bijkomende buffering bvb.) genomen te worden.