Hoe berekenen we dit?

Wat is een overstromingskans en wat betekent dit voor jouw adres?

Hoe schatten we de klimaatverandering in?

Geen overstromingskans voor jouw adres?

Hoe zeker is dit resultaat?

Wat is een overstromingskans en wat betekent dit voor jouw adres?

Computermodellen berekenen de overstromingskansen van de waterlopen. De modellen trachten de debieten en waterpeilen in de waterlopen en de overstromingen in de vallei zo goed mogelijk na te bootsen. Historische stormen en perioden met hoog water worden gesimuleerd en waterpeilen/debieten worden gekoppeld aan een bepaalde kans van voorkomen of terugkeerperiode. Het resultaat is een overstromingskaart die aangeeft hoe groot of klein de kans is dat er zich een overstroming voordoet. Zo betekent een overstroming met een terugkeerperiode van 100 jaar dat je gemiddeld gezien één keer in de 100 jaar zo’n overstroming meemaakt. Of anders geformuleerd: je hebt elk jaar één kans op 100 dat die overstroming zich voordoet. Als een locatie toevallig volgend jaar door een overstroming wordt getroffen, wil dat natuurlijk niet zeggen dat die daarna voor 99 jaar veilig is. Elk jaar opnieuw is er een kans van 1 op 100. Door deze kaarten te kruisen met de kaart van de kadastrale percelen werd de overstromingskans voor jouw adres bepaald. De resultaten geven dus de overstromingskans weer van jouw perceel en niet specifiek van jouw huis. Het kan dus ook zijn dat enkel je tuin overstroomt.

De overstromingskaarten kan je bekijken op www.waterinfo.be

 

Hoe schatten we de klimaatverandering in?

Recente studies wijzen op een grotere kans op felle zomerbuien en meer neerslag in de winter. Beide fenomenen zorgen voor een grotere kans op overstroming. De impact van de klimaatverandering op de overstromingskansen bepalen we door de verwachte neerslaghoeveelheden met de computermodellen door te rekenen. Deze worden aangemaakt door de huidige gemeten neerslagreeksen om te zetten volgens wetenschappelijk bepaalde klimaattrends.

 

Geen overstromingskans voor jouw adres?

Dit kan verschillende redenen hebben:

  • Het ingegeven adres ligt volgens het model van de Vliet-Molenbeek niet in overstroombaar gebied, maar er is wel weet van overstromingen op basis van historische waarnemingen of uit andere modellen. De kans op overstromen is dan niet gekend. Dit wordt bij het resultaat van de test aangeduid als ‘overstroming mogelijk’, zonder kansaanduiding.
  • Het ingegeven adres ligt niet in overstroombaar gebied. Goed nieuws eigenlijk, maar weet dat de modellen enkel overstromingen vanuit de gemodelleerde waterlopen weergeven. Van niet alle waterlopen in het stroomgebied van de Vliet-Molenbeek is een computermodel opgemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een aantal kleinere beekjes en grachten. Jouw locatie kan nog steeds kans lopen op wateroverlast vanuit kleine (niet-gemodelleerde) zijlopen, grachten, riolen of door afstroming.
  • Het ingegeven adres ligt niet in 1 van de gemeenten uit het studiegebied (Asse, Meise, Opwijk, Merchtem, Londerzeel, Puurs-Sint-Amands en Bornem) of kon niet gekoppeld worden aan een perceelsnummer. Voor deze toepassing werden de perceelsnummers gekoppeld aan een adres. In sommige gevallen kon deze koppeling niet of moeilijk gemaakt worden, waardoor percelen geen of geen volledig adres toegewezen kregen en omgekeerd. Wil je de overstromingskansen voor jouw situatie weten, dan kan je de overstromingskaarten bekijken op waterinfo.be\geoloket en jouw locatie op de kaart zoeken.

 

Hoe zeker is dit resultaat?

Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van deze kaarten zeer nauw samenhangt met de kwaliteit van de gebruikte basisgegevens, de methodologie en de mogelijkheden/beperkingen van hard- en software. Daarnaast is het ook belangrijk om zich bewust te zijn van het dynamisch karakter van de kaarten. Naast de genoemde modelmatige - immer voortschrijdende - evolutie, eist de uitvoering van infrastructuurwerken, zoals de inrichting van nieuwe wachtbekkens een actualisatie van de kaarten. Deze kaarten houden zo goed als mogelijk rekening met de reeds uitgevoerde werken. Zo houdt het model rekening met het bufferbekken ter hoogte van de Robbroekstraat op de grens van Londerzeel en Merchtem.

Ervaringen en terreinkennis bevestigen dat de gemodelleerde kaarten een realistische inschatting weergeven van de overstromingskansen.